Правила за защита на личните данни на потребителите на Уебсайта www.umaycup.com

Настоящият документ съдържа Правилата за събиране, обработка и защита на личните данни на потребителите при използването на услугите и ресурсите, предлагани от „АЛГАФАРИ“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203843513, чрез неговия уебсайт, достъпен на адрес www.umaycup.com („Правилата“). Правилата уреждат отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услугите или ресурсите, достъпни чрез горепосочения уебсайт, от страна на „АЛГАФАРИ“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Член 1. (1) За прилагането и тълкуването на настоящите Правила употребените в тях понятия и изрази ще имат следното значение:

 1. Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация” (“Хостинг компания”) е физическото или юридическото лице, което предоставя Споделени хостинг услуги.

 2. Доставчик на услуги“ е „АЛГАФАРИ“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203843513, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Оборище, ул. “Чумерна” 3, учредено и осъществяващо търговска дейност в съответствие със законите на Република България и администриращо уебсайта, достъпен на адрес www.umaycup.com.

 3. Електронна препратка“ означава хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 4. Здравна информация“ са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

 5. Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи Интернет или други свързани мрежи, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по незаконен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация (hack), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други свързани мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

 6. Общи условия на Уебсайта www.umaycup.comили „Общи условия“ са Условията за използване на Услугите и Съдържанието чрез Уебсайта www.umaycup.com, които са приети от Доставчика на услуги и са достъпни в Интернет на Уеб страница с адрес: https://umaycup.com/общи-условия/.

 7. Потребител“ е всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или ресурсите, предоставяни от Уебсайта www.umaycup.com, администриран от Доставчика на услуги.

 8. Потребителско съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани от Потребител на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Уебсайта www.umaycup.com.

 9. Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на Договора, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

 10. Споделени хостинг услуги” включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на Доставчика на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ „АЛГАФАРИ“ ООД и Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите.

 11. Съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Уебсайта www.umaycup.com от Доставчика на услуги на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Уебсайта www.umaycup.com.

 12. Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, картина, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в компютърна мрежа чрез използването на протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

 13. Уебсайтът www.umaycup.com е уебсайт, разработен, поддържан и администриран от Доставчика на услуги, чрез който на потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси=

 14. Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, видео и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).

 15. Услуги“ са услугите, предоставяни от Доставчика на услуги чрез Уебсайта www.umaycup.com.

(2) В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 2. (1) Събирането, обработването и съхраняването на лични данни, отнасящи се до Потребителите на Уебсайта www.umaycup.com, се извършва от Доставчика на услуги, който е и администратор на лични данни.

(2) Обработването на личните данни се извършва в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и приложимите норми на действащото българско и европейско законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно и само за целите на предоставянето на Съдържанието и Услугите в Уебсайта www.umaycup.com, социалните мрежи и другите платформи, в които са достъпни.

(3) Личните данни на Потребителите на Уебсайта www.umaycup.com се съхраняват за период от време, не по-дълъг от необходимия на Доставчика на услуги за предоставянето на Съдържанието и Услугите в Уебсайта www.umaycup.com, както и за други цели, изрично посочени в настоящите Правила или предвидени със закон.

(4) С изключение на изрично предвидените в т. III.5 от настоящите Правила изключения, Доставчикът на услуги при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или разкрива информация, съдържаща лични данни на Потребителя, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; разкриват расов или етнически произход; или разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели. Потребителите нямат каквото и да е задължение да разкриват, предоставят или публикуват подобна информация при ползването на Услугите на Уебсайта www.umaycup.com.

(5) Предоставяната чрез Уебсайта www.umaycup.com Услуга „Вашият коментарпредлага възможност на Потребителя да изрази своето мнение относно дадено Съдържание на Уебсайта www.umaycup.com като въведе текстово съдържание в полето за коментар и натисне бутона “Публикуване”. Така предоставената информация може да съдържа лични данни, които представляват Здравна информация и/или се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном и/или които разкриват расовия или етнически произход на Потребителя, или разкриват негови политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели. Доставчикът на услуги обработва тези данни единствено след получаване на изричното съгласие на Потребителя по начина, описан в т. IV.3 от настоящите Правила.

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Член 3. (1) С цел предоставяне на услугите доставчикът на услуги може да събира, съхранява и обработва доброволно предоставена от Потребителя във връзка със заявяването на услугите по чл. 4 от общите условия информация. Тази информация може да включва собствено и фамилно име на Потребителя, адрес на електронна поща, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефон, имейл адрес и всякаква друга доброволно предоставена от Потребителя информация.

(2) Доставчикът на услуги обработва тази информация на основание изпълнение на неговите договорни и преддоговорни задължения, свързани с договора за покупко-продажба от разстояние или на основание изричното съгласие на Потребителя. Информацията по ал. 1 се съхранява и обработва от доставчика на услуги с цел предоставяне на услугите, достъпни чрез уебсайта www.umaycup.com, които по своята същност изискват обработването на горепосочените лични данни, отнасящи се до физическо лице, и по-конкретно услугите сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, коментиране на конкретно съдържание от уебсайта www.umaycup.com и изпращане на информационен бюлетин по електронна поща на Потребителя.

(3) Доставчикът на услуги обработва също така и други лични данни за регистрираните Потребители като например история на направените поръчки, изтегляния и др. с цел повишаване качеството на потребителското обслужване.

(4) Доставчикът на услуги обработва данните по ал. 1 и по-конкретно собствено и фамилно име с оглед спазването на законовите му задължения, които се прилагат спрямо него за счетоводно отчитане на търговската му дейност.

Член 4. (1) С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, доставчикът на услуги може автоматично да събира и съхранява определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървъра на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация във връзка с активността на Потребителя.

(2) Информацията по ал. 1 се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация. Тази информация може да включва данни за:

 1. посетени от потребителя уеб страници от уебсайта www.umaycup.com; уебсайтове, пренасочили Потребителя към уебсайта www.umaycup.com; и уебсайтове, посетени от Потребителя чрез електронни препратки, поместени на уебсайта www.umaycup.com;

 2. дата и час на посещенията по т. 1;

 3. публичен IP адрес на крайното устройство на Потребителя;

 4. вид, наименование и версия на използвания от потребителя интернет браузър;

 5. ключови думи, използвани от потребителя за търсене на информация в уебсайта www.umaycup.com;

 6. брой Потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта www.umaycup.com;

 7. брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта www.umaycup.com, и др.

Член 5. (1) Освен в случаите по чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1, доставчикът на услуги има правото да събира, обработва и използва журнални файлове, съдържащи например дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от Потребителя в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

Член 6. (1) В приложимите случаи, при предоставяне на услугите доставчикът на услуги може да съхранява информация и да получава достъп до информация, съхранена на крайното устройство на Потребителя, която обработва с цел:

 1. осигуряване нормалния и качествен достъп на Потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;

 2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;

 3. проследяване и предотвратяване на многократни регистрации от един и същи потребител и извършването на неправомерни действия;

 4. визуализиране или скриване на елементи от уебсайта www.umaycup.com, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;

 5. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта www.umaycup.com съобразно предпочитанията и настройките на потребителя;

 6. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта www.umaycup.com съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя.

Член 7. (1) Данните по чл. 3, 4, 5 и 6 няма да бъдат свързвани с други данни от публични или други регистри и няма да бъдат използвани за идентифициране на Потребителя, освен в предвидените в настоящите правила случаи.

(2) Доставчикът на услуги не съхранява и не обработва каквито и да било данни за платежните инструменти във връзка със заплащането на дължимото възнаграждение съгласно чл. 8 от общите условия.

Член 8. (1) Доставчикът на услуги при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или разкрива информация, съдържаща лични данни на Потребителя, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; разкриват расов или етнически произход; или разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, освен когато тези лични данни са поставени на сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация доброволно от Потребителя чрез услугата “Вашия коментар” по чл. 2, ал. 5 от настоящата Политика.

 1. СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА И ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО Т. III.5

Член 9. (1) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите Правила и е съгласен с тях, с всяко използване на информационните услуги или ресурси на Уебсайта www.umaycup.com, включително и с отварянето на Уеб страница от Уебсайта www.umaycup.com, както и чрез натискането на Електронна препратка, видима на началната (заглавната) страница или на която и да е друга Уеб страница от Уебсайта www.umaycup.com. Ако Потребителят не е съгласен с някое от изискванията на настоящите Правила, той не следва да използва Уебсайта www.umaycup.com или която и да е от Услугите, а в случай че вече ги е използвал или ги използва – да преустанови използването им незабавно.

(2) Настоящите Правила се прилагат в отношенията между Доставчика на услуги и Потребителите. Текстът на настоящите Правила е достъпен в Интернет на български език на Уеб страница с адрес: https://umaycup.com/privacy-policy/

във формат, който позволява тяхното съхранение и възпроизвежданеИзтегляне на политика за поверителност

(3) Потребителят, който при използване на Услугата „Вашият коментар“ доброволно реши да предостави информация съгласно т. III.5 от настоящите Правила, потвърждава, че дава изричното свое съгласие за обработването на лични данни, които може да представляват Здравна информация и/или да се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном и/или които разкриват расовия или етнически произход на Потребителя, или негови политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели. Изричното съгласие се предоставя от Потребителя посредством избирането на отметка пред текст със следното съдържание:

Потвърждавам желанието си да предоставя съдържащите се в тази информация лични данни, които може да се отнасят до здравето, сексуалния ми живот, човешкия геном и/или които може да разкриват расовия или етническия ми произход, политическите, религиозните или философските ми убеждения, както и членството ми в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели в съответствие с Правилата за защита на личните данни на потребителите на Уебсайта www.umaycup.com

(4) При отбелязване на отметката от страна на Потребителя незадължително за попълване текстово поле се активира и предоставя възможност на Потребителя да предостави информацията по т. III.5 от настоящите Правила.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 10. (1) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала известна на Доставчика по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Общите условия. В случаите на непреодолима сила, Случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица Доставчикът не отговаря за неизпълнението на задълженията си съгласно настоящите Правила, но уведомява в едномесечен срок писмено засегнатите Потребители относно възможните последици от неизпълнението за защитата на личните данни, отнасящи се до тях.

В качеството си на администратор на лични данни доставчикът на услуги предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на Потребителя от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При всяка обработка, която включва предаването на съответните лични данни по електронен път, Доставчикът на услуги взема съответните специални мерки за защита на данните. Всички мерки по настоящата точка са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

(3) В регистрационните и други форми Доставчикът на услуги ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С оглед избягването на всякакви съмнения, в съответните регистрационни форми предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е задължително условие за успешна регистрация и всяко непредоставяне на същите представлява пречка за достъп до Услугите, които изискват регистрация. С изразяване на съгласие с настоящите Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Във връзка с това Доставчикът на услуги има правото да събира, обработва и използва лог-файлове (дата, час и съответно източник на връзката – IP адреси), когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и лог-файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от Потребителя в хода на използване на Услугите (напр. приемане на настоящите Правила, предоставянето на изрично съгласие по т. IV и др.), или за идентифицирането на Потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

(4) При използване на Уебсайта www.umaycup.com Доставчикът на услуги има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва информация за посетени от Потребителя Уеб страници от Уебсайта www.umaycup.com; Уебсайтове, пренасочили Потребителя към Уебсайта www.umaycup.com; Уебсайтове, посетени от Потребителя чрез Електронни препратки, намиращи се на Уебсайта www.umaycup.com; дата и час на тези посещения; IP адреса на Потребителя; вид на използвания от Потребителя интернет браузър; ключовите думи, използвани от Потребителя за търсене на информация в Уебсайта www.umaycup.com; брой Потребители, посетили определена Уеб Страница от Уебсайта www.umaycup.com; брой кликвания върху Електронни препратки от Уебсайта www.umaycup.com и др. Тази информация няма да бъде свързвана с друга информация по начин, който може да идентифицира Потребителя, и ще бъде използвана единствено за статистически цели и подобрение на качеството на предоставяните Услуги.

(5) Доставчикът на услуги ще събира, обработва и използва информацията от Раздел III.3 с цел предоставяне на Услугите; осигуряване на идентификация на Потребителя, когато това е необходимо; за възпроизвеждане и доказване на електронни изявления, направени от Потребителя, в случаи на правен спор или в случаи, когато това е необходимо с оглед изискванията на приложимото законодателство – за изпълнение на законовите задължения на Доставчика на услуги или за реализирането или защитата на правата на Доставчикът на услуги; за целите на директния маркетинг; за предлагане на предоставяни от трети лица стоки и/или услуги; за статистически цели, както и за всякакви други цели, изрично предвидени в настоящите Правила и в Общите условия.

(6) При съгласие с настоящите Правила Потребителят декларира, че е наясно с предоставените му от българския Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 права.

(7) Доставчикът на услуги се задължава да не разкрива лични данни на Потребителя и да не предоставя на трети лица – държавни органи, дружества, физически лица, и т.н., събрани по този ред лични данни, освен в случаи, когато:

  1. това е предвидено в Общите условия или когато Потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или на по-късен етап;

  2. информацията е поискана от държавни органи, съдебни или други институции, които по силата на приложимото законодателство са компетентни и овластени да изискват и получават подобна информация по надлежния за това ред;

  3. разкриването на лични данни е необходимо за защита на правата и законните интереси на Доставчика на услуги;

  4. данните се предоставят на обработващи личните данни, извършващи тази дейност от името на Доставчика на услуги, които осигуряват достатъчни гаранции за техническа и организационна сигурност, която следва да бъде съблюдавана при извършването на обработката. Обработващите лични данни са задължени да обработват данните единствено и само под стриктните инструкции на Доставчика на услуги и нямат правото да използват или обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на регистрирания Потребител за други цели, освен за целите, предвидени в настоящите Правила;

  5. други случаи, предвидени в закона или в Общите условия.

(8) В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Правила или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Доставчикът на услуги има право да предостави информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи за предприемането на приложимите съгласно действащото законодателство мерки.

Търговски съобщения

Член 11. С приемането на настоящите Правила и с абонирането си за получаване на информационен бюлетин, обявления и/или уведомления, Потребителят се съгласява личните му данни и данните му за контакт, предоставени на Доставчика на услуги по време на регистрацията му или в един по-късен етап, да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Потребителят се съгласява да получава непоискани рекламни съобщения от Доставчика на услуги, свързани с дейността на Доставчика на услуги, Услугите предоставяни чрез Уебсайта www.umaycup.com, както и да бъде адресат на допитвания, въпросници и други подобни. Потребителят има право да оттегли така даденото си съгласие по всяко време, като изпрати писмено уведомление до Доставчика на услуги на следния e-mail адрес: info@umaycup.com.

Бисквитки

Член 12. (1) Доставчикът на услуги има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра или друго крайно устройство на Потребителя „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, обичайно състоящи се от букви и цифри, които се запазват от устройството, чрез което Потребителят може да получи достъп до определени Уеб страници, които дават възможност да бъде възстановена информацията относно конкретния Потребител чрез разпознаване на неговото крайно устройство и/или уеб браузър. Бисквитките, използвани от Доставчика на услуги, не съдържат каквато и да е информация, която позволява идентификацията на Потребителя. Доставчикът на услуги използва следните видове бисквитки:

  1. Функционални бисквитки”, които се запазват на крайното устройство на Потребителя с цел подобряване на функционалността на уебсайта за Потребителя, например за автоматично влизане в акаунта на Потребителя, за запазване на артикулите, добавени в кошницата от предишни сесии и др. Функционалните бисквитки могат да бъдат премахнати от Потребителя чрез следването на инструкциите, които използвания от него/нея уеб браузър предоставя. Бисквитките, използвани от Доставчика на услуги, съдържат лична информация само когато Потребителят се е регистрирал.
   Функционални бисквитки, които Доставчика на услуги използва:

 • woocommerce_cart_hash и woocommerce_items_in_cart – тези бисквитки се използват за запазване на артикулите, които Потребителят е добавил в количката си от предишна сесия, но все още не е закупил. Периодът на тяхното съхранение е до края на сесията на Потребителя на Уебсайта www.umaycup.com;

 • wp_woocommerce_session_ и wordpress_sec – тези бисквитки съдържат информация за конкретния Потребител и за времето на неговата сесия. При нерегистрирани потребители те съдържат случайно създаден низ от букви и цифри (хеш), които не представляват лична информация. wp_woocommerce_session_ се съхранява за срок от 48 часа, а wordpress_sec – за периода до края на сесията на Потребителя;

 • wordpress_logged_in – тази бисквитка се запазва само когато регистриран Потребител влезе в своя Потребителски профил и се съхранява за периода до края на Сесията. Тя съдържа основната информация от Потребителския профил на Потребителя; и други.

  1. Бисквитки за поведенческо таргетиране“, които се предоставят от Доставчика на услуги на трети лица и се използват от тях с цел подобряване относимостта на рекламно съдържание, което се предлага на Потребителя от сайта на Доставчика на Услуги или от сайтовете на трети лица. Тези бисквитки не съдържат лична информация и не позволяват на третите лица да разкриват самоличността на Потребителя. Потребителят може по всяко време да откаже запазването на тези бисквитки чрез настройките на неговия Интернет браузър, като това няма да повлияе на позиционирането на рекламно съдържание в Уебсайта www.umaycup.com, а единствено на неговата относимост спрямо интересите на Потребителя.
   Бисквитки за поведенческо таргетиране, които Доставчика на услуги използва:

 • _fbp – Предоставя се и се обработва от Facebook. Срокът на съхранение е 90 дни. За повече информация относно политиката на Facebook за използване на бисквитки, можете да посетите следния линк.

  1. Уеб-аналитични” бисквитки, които Доставчика на Услуги предоставя на Google с цел използване на услугата Google Analytics, чрез която Доставчика на услуги получава статистически данни за посещаемостта и функционирането на Уебсайта www.umaycup.com. Тези бисквитки не съдържат лична информация и не позволяват на Google или на Доставчика на услуги да разкриват самоличността на Потребителите на Уебсайта www.umaycup.com. За повече информация относно политиката за защита на личните данни на Google можете да посетите следния линк.
   Уеб аналитични бисквитки, които Доставчика на услуги използва:

 • _ga: запазва се за срок от 2 години и се използва с цел да се отличава един потребител на сайта от друг. Не съдържа лична информация;

 • _gid: запазва се за срок от 24 часа и се използва за да разпознава потребителите между отделните им сесии. Не съдържа лична информация;

 • _gat: запазва се за срок от 1 минута с цел предпазване на сайта от прекомерен трафик на заявките. Не съдържа лична информация; и други.

  1. Бисквитки-съгласие”, които се запазват в уеб браузъра на Потребителя и отразяват даденото от него съгласие/несъгласие с използването на всички бисквитки, описани в настоящите Правила.

(2) Потребителят има право по всяко време да откаже запазването и/или достъпа до информация, съхранена на крайното му устройство. Извършването на този отказ и/или изтриването на бисквитки от Потребителя може да доведе до цялостна или частична невъзможност на Потребителя да осъществява достъп до Уебсайта www.umaycup.com и/или Услугите, за което Доставчикът на услуги не носи отговорност. Потребителят има правото по всяко време да получава информация от Доставчика на услуги за данните, които се запазват на крайното му устройство, чрез изпращане на запитване до Доставчика на услуги на следния имейл адрес: info@umaycup.com.

Член 13. При предоставяне на Услугите Доставчикът на услуги запазва информация и получава достъп до информация, съхранена на крайното устройство на Потребителя, която обработва с цел:

  1. осигуряване нормалния и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всичките им функционални възможности;

  2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на Услугите и съответно информирането за липсата на такива;

  3. проследяване и предотвратяване на мулти-акаунтинг (регистрацията и използването на множество Потребителски Акаунти от един и същи Потребител) и Злоумишлени действия;

  4. визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта www.umaycup.com, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. широчина на екран; разделителна способност и др.);

  5. приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от Уебсайта www.umaycup.com съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя;

  6. приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от Уебсайта www.umaycup.com съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя.

Настоящите Правила са приети с решение на Управителя на „АЛГАФАРИ“ ООД на 16.03.2019 г. и влизат в сила на 16.03.2019 г. Всички последващи промени в Политиката ще бъдат ефективни от датата, посочена в тях за влизане в законна сила.

© 2019 АЛГАФАРИ ООД